Jeugdwerk

We laten ons bij het jeugdwerk inspireren door het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Alle kinderen hebben recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur. Zij moeten deel kunnen nemen aan de samenleving en voorzieningen moeten beschikbaar zijn voor álle kinderen.

Netwerk vervult een belangrijke rol in de vrije tijdsbesteding van veel kinderen. We leggen verbindingen tussen ontspanning en ontwikkeling van de jeugd. Om schooluitval te voorkomen en de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren, werkt Stichting Netwerk aan een doorgaande lijn in de vrije tijd, van kleine kinderen tot oudere jeugd. Daartoe worden, naast grootstedelijke activiteiten, activiteiten in de wijk ontwikkeld. Stichting Netwerk is een van de samenwerkingspartners bij het ontwikkelen van de brede school.

Voor de jeugd biedt Netwerk, in samenwerking met het onderwijs, aanvullende voorzieningen in de vrije tijd in de wijken, onder andere met de brede school. Met wijkgerichte vrije tijdsbesteding wil Netwerk de (talent)ontwikkeling en het veilig en samen opgroeien van de jeugd bevorderen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van nieuwe inzichten en methodieken. 

Er wordt een mix van activiteiten aangeboden. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de vraag. Bepalend is ook wat er speelt in de wijken en wat prioriteit heeft, een en ander afgestemd en overeengekomen met de gemeente. We hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en zijn in een samenspel met andere spelers in het veld tegelijk de uitvoerder van gemeenschappelijk beleid.