Wijkopbouwwerk

Opbouwwerkers zijn bruggenbouwers op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang en activering van bewonersgroepen.
Bewoners spelen een actieve rol bij de totstandkoming en uitvoering van wijkplannen. Het opbouwwerk van Netwerk maakt onderdeel uit van de gemeentelijke wijkaanpak en ondersteunt initiatieven en activiteiten in de wijk. Uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van de bewoners. 

Hoorn gaat voor een schone, veilige en leefbare woonomgeving voor alle inwoners. Daarom is er voor de aanpak van wijkgericht werken gekozen. Binnen de gemeentelijke wijkaanpak werken o.a. Intermaris, gemeente Hoorn, politie, Stichting Netwerk én natuurlijk wijkbewoners samen aan een leefbare wijk. Op basis van een wijkvisie zijn er gezamenlijk wijkplannen en uitvoeringsplannen opgesteld.

De activiteiten, netwerken, bijeenkomsten en evenementen die we in wijken en -buurten organiseren, dienen als basis voor het activeren en stimuleren van buurtbewoners. Voorbeelden zijn het samen onderhouden van tuinen en afspreken van gedragscodes.
Netwerk steunt en faciliteert burger- en buurtinitiatieven en gaat bewoners(organisaties) daar actief over informeren en benaderen. Methodieken die bewezen goed werken en tot duurzame maatschappelijke participatie en betrokkenheid van burgers leiden, zoals ons Gedragscodeproject, mbo1 en taalkoppels, zetten we ook in andere wijken in.

Het bevorderen van leefbaarheid en sociale veiligheid hebben voor Netwerk prioriteit. De gerichte wijkaanpak, waaraan onze opbouwwerkers een belangrijke bijdrage leveren, werpt zijn vruchten af, evenals de wijkaanpak-nieuwe-stijl, onder het devies 'Zorg dat mensen het plezierig vinden om in hun wijk te wonen'.

Het jongerenwerk, zoals project 0229 Jongeren BV waarin jongeren worden opgeleid tot buurtbemiddelaars en de overleggen Leefbaarheid laten zien dat Netwerk veel waarde hecht aan de veiligheid en leefbaarheid in Hoorn.

Advertentie Netwerk oktober 2013 in huis-aan-huis krant Veilig Leven in Hoorn. Uitgave in opdracht van gemeente Hoorn.