Beleid/Gedragscode/VOG

Vrijwiligersbeleid
Stichting Netwerk zou niet kunnen functioneren zonder u als vrijwilliger. Het is hierbij belangrijk dat duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten. 
In het vrijwilligersbeleid wordt stilgestaan bij de afspraken over positie, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers en de organisatie. De beroepskracht vertelt u hier graag meer over.

Gedragscode
Stichting Netwerk acht het voorkomen en bestrijden van agressie, pesten, (seksuele)  intimidatie en discriminatie van groot belang.  Als leidraad voor het handelen heeft Stichting  Netwerk een gedragscode opgesteld die ook van toepassing is op vrijwilligers. De gedragscode is onderdeel van het vrijwilligersbeleid en wordt met u besproken door de beroepskracht.   
Stichting Netwerk heeft een vertrouwenspersoon die gedegen kennis heeft van de terreinen waarop de gedragscode van toepassing is. Wanneer intern niet over de situatie kan worden gesproken kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon via het secretariaat van het Centraal bureau via 0229-212587.

VOG
Stichting Netwerk is een maatschappelijke organisatie, welke werkt met soms kwetsbare doelgroepen en vertrouwelijke informatie. Integriteit is een belangrijke waarde binnen de organisatie. Een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) helpt dit te waarborgen. Daarom moeten alle medewerkers, stagiairs, vakkrachten, docenten en vrijwilligers die structureel bij Netwerk werken in het bezit zijn van een VOG. 
Wanneer u bij ons aan de slag gaat zal de beroepskracht u hier verder over informeren. Stichting Netwerk vergoed de kosten voor de VOG.