VVE-methode

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken zeven peuterspeelzalen van Netwerk met de Piramidemethode van CITO. Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. Omdat de kinderen vier dagdelen naar de speelzaal gaan en het Piramideprogramma veel doet aan de individuele ontwikkeling, kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Drie van de zeven VVE-speelzalen zijn ingebouwd in een basisschool, waar het Piramideprogramma doorloopt in groep 1 en 2. Er is hier sprake van een doorgaande lijn, hetgeen de overstap van een peuterspeelzaal naar groep 1 vergemakkelijkt. De buurtmoeders van Netwerk begeleiden hierbij de ouders door middel van groepsbijeenkomsten waarbij o.a. het piramideprogramma wordt besproken.

Piramide (= VVE) is een educatieve methode voor alle kinderen tussen 0 en 7 jaar, die kan worden gebruikt vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 2 van de basisschool. Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide uw kind grip te krijgen op de wereld.

Kinderen kunnen alleen op indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau, naar een VVE-peuterspeelzaal. De VVE-speelzalen en de consultatiebureaus werken daarom nauw samen.

Zelfstandig leren en spelen
Het ´zelfstandig leren´ wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De leidster zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spelen staat bij Piramide centraal. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Misschien wil het graag met andere kinderen in de bouwhoek spelen, of liever in de huishoek. Maar ook de taalhoek, de denkhoek en de kunsthoek zijn erg aantrekkelijk. Waar nodig helpt de leidster een handje om uit al dat leuks een keuze te maken en het spel te begeleiden en verrijken.
Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de leidster bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten
Piramide is opgebouwd rond projecten. De leidsters gebruiken voor elk project een ander projectboek, dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Het jaar begint in alle groepen met het Welkomprogramma. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen, en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Het Welkomprogramma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de nieuwe groep. Daarna volgen projecten met thema´s als Mensen, Eten en drinken, Wonen, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema´s komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.

Speciale ondersteuning
Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal ´tutoring´ programma. Dat betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen. Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund.

Het programma ´Pientere kinderen´ zorgt voor de uitdaging en verdieping die zij nodig hebben. Zo krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.