Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelzaal?
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal. Als uw kind bovenaan de wachtlijst staat wordt er contact met u opgenomen.

Hoeveel kinderen zitten er in een peuterspeelzaalgroep?
Minimaal 15 en maximaal 16 peuters. Dit is vastgesteld door de gemeente en wordt ook geïnspecteerd.

Hoeveel leidsters moeten er op een groep staan?
Op de reguliere groep staat er een leidster en een assistent leidster, op de VVE-groep staan 2 VVE-geschoolde leidsters

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelzaal?
De openingstijden zijn 's morgens van 8.30 tot 11.45 uur en 's middags van 13.00 tot 15.15 uur. De VVE-peuterspeelzalen en een aantal reguliere peuterspeelzalen hebben afwijkende openingstijden. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Kan ik de dagdelen zelf bepalen?
De groepen op de peuterspeelzaal bestaan uit vastgestelde dagdelen. Op de reguliere peuterspeelzaal 2 dagdelen en op de VVE-peuterspeelzaal 4 dagdelen. U kunt bij inschrijving een voorkeur voor een groep (combinatie van dagdelen) aangeven.

Is de peuterspeelzaal in de vakantie open?
De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties. Stichting Netwerk volgt  hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.

Wat doe ik als mijn kind ziek is?
U meldt dit zo snel mogelijk bij de desbetreffende peuterspeelzaal. Dit geldt overigens ook als uw kind niet ziek is maar om een andere reden niet komt.

Wat kost de peuterspeelzaal?
De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal is afhankelijk van uw inkomen. U wordt automatisch in de hoogste tariefgroep ingeschaald. De tariefgroepen zijn in overleg met de gemeente naar draagkracht vastgesteld.  

Onderstaande tabel wordt per 1 januari 2018 gewijzigd. De nieuwe tarieven komen begin november op de website.

Tariefgroep

Bruto-gezinsinkomen

Ouderbijdrage per maand

1

Tot € 1.700

€ 10,50

2

Van € 1.700 tot € 2.500

€ 42,50

3

Van € 2.500 tot € 3.300

€ 57,50

4

Van € 3.300 en hoger

€ 67,50

Over de maanden juli en augustus is geen ouderbijdrage verschuldigd in verband met sluiting van de peuterspeelzalen in de zomervakantie.

Om in aanmerking te komen voor een lagere tariefgroep kunt u het inschalingsformulier invullen. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de peuterspeelzaal of bij het Centraal Bureau van Stichting Netwerk.

Wanneer u twee kinderen tegelijkertijd op de reguliere peuterspeelzaal heeft, betaalt u voor het tweede kind de helft van de ouderbijdrage. Dit geldt niet voor de VVE-peuterspeelzalen.

Voor een berekening van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met het centraal bureau van Netwerk, tel. 0229-212587 op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Wie komt in aanmerking voor een VVE-peuterspeelzaal?
Kinderen kunnen alleen op indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau naar een VVE-peuterspeelzaal.

Hoe geef ik wijzigingen door?
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan psz@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft die tot gevolg heeft dat u in een andere tariefgroep valt, dient u binnen een maand na wijziging een nieuw inschalingsformulier vergezeld van bewijsstukken in te dienen op het centraal bureau van Netwerk.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?
Het is gebruikelijk dat uw kind de peuterspeelzaal verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Uw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Hoe zeg ik de peuterspeelzaal op?
Wanneer uw kind de peuterspeelzaal verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt dit doorgeven per mail aan psz@netwerkhoorn.nl of telefonisch aan Linda van Diepen, tel. 0229-212587. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Ik heb een klacht wat moet ik doen?
Voor informatie over klachten, zie ´info voor ouders/verzorgers'.

Wat is meldcode kindermishandeling?
Alle peuterspeelzalen van Stichting Netwerk werken met de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De meldcode is een stappenplan volgens welke de leidster moet handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor meer informatie zie ´info voor ouders/verzorgers'.

Wat is de WMO?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet schept een duidelijk kader voor een actief en preventief jeugdbeleid. Dit is primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Wat is de Wet OKE?
De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is in 2010 door het Rijk opgesteld. Het doel van deze wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren.

Welke stagiaires kunnen er op een peuterspeelzaal stage lopen?
De meeste stagiaires zijn afkomstig van het Horizon College. Zij volgen de opleiding PW (pedagogisch werk). Dit kan een tweedejaars, derdejaars of vierdejaars stagiaire zijn, die beiden een half jaar stage bij een peuterspeelzaal lopen. Daarnaast zijn er stagiaires van de middelbare school, die een maatschappelijke stage of snuffelstage lopen. Dit is doorgaans enkele weken of een dag in de week.