Lid Raad van Toezicht Stichting Netwerk

Lokatie: Centraal Bureau

Stichting Netwerk is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de stichting en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad heeft statutaire taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelt conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Raad bestaat uit 5 personen.

De Raad van Toezicht wordt samengesteld op basis van diverse deskundigheid. De leden vertegenwoordigen geen achterban maar zetten zich in voor het algemeen belang van de gehele stichting. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht vergadert eens in de drie maanden of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is. De functie van toezichthouder is onbezoldigd. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. 

Profiel

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Bij voorkeur woonachtig of werkend in Hoorn en omgeving.
  • Affiniteit met (breed) welzijnswerk in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
  • Kennis van de (lokale) gemeentelijke organisatiestructuur en beschikken over politieke sensitiviteit.
  • Bestuurlijke ervaring en/of voldoende kennis van organisatieprocessen en goed ondernemingsbestuur (good governance).
  • Specifieke kennis op één of meerdere gebieden zoals maatschappelijk ondernemerschap, wet- en regelgeving, financiën, sociaal domein (welzijn/zorg), onderwijs.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar specifieke deskundigheid op het gebied van het sociaal domein, maatschappelijk ondernemerschap en/of onderwijs.

Sollicitatieprocedure
Indien u geïnteresseerd bent in onze vacature en aan bovengenoemd profiel voldoet dan nodigen we u van harte uit om vóór 16 december 2018 te solliciteren via rvt@netwerkhoorn.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht; Niels Muntjewerff, via 06-53233960. 

Reageren