Organisatie

Het werk van Stichting Netwerk is onderverdeeld in twee sectoren: Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning en Wijkwerk. Onder de eerste sector vallen de peuterspeelscholen en opvoedingsondersteuningsactiviteiten, waaronder buurtmoeders. Onder de tweede het wijkwerk voor de jeugd, activiteiten in de wijkcentra en Manifesto, het jongerenwerk, het wijkopbouwwerk en activiteiten in de regio.
Netwerk werkt aan het welzijn van Hoorn en haar inwoners met zo'n 110 medewerkers, 900 vrijwilligers en tientallen stagiairs op mbo- en hbo-niveau. Kijk hier voor ons promotiefilmpje of hier voor de langere versie van onze bedrijfsfilm.

Directeur-bestuurder Stichting Netwerk:

 fotojessicaklein_1

mevrouw J. van der Bilt-Wulder

Sectorcoördinatoren
mevrouw A. Nauta, sectorcoördinator Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning
de heer C. Verschoor, sectorcoördinator Wijkwerk

Staf
mevrouw G.A. Kaarsemaker, hoofd P&O en Communicatie
mevrouw T. Reus, hoofd Bedrijfsvoering

OR
de heer R. Wijngarte (voorzitter)
mevrouw A. Hoogewoning
mevrouw T. van den Berg (secretaris)
mevrouw F. Akalei
mevrouw C. Koerts

Raad van Toezicht
Reglement en Good Governancecode
Conform de Good Governancecode van Sociaal Werk Nederland heeft Stichting Netwerk haar reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld. Het reglement is getoetst en goedgekeurd. Stichting Netwerk is opgenomen in het Register Kwaliteitslabel/Governancecode Sociaal Werk Nederland.

Reglement Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is het hoogste orgaan binnen de stichting. Zij houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar, indien nodig wordt een extra vergadering gepland. D e Raad van Toezicht of een delegatie ervan nodigt één keer per jaar de Ondernemingsraad uit voor overleg. Tevens heeft de Raad van Toezicht jaarlijks overleg met de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Hoorn.
Beloningsbeleid: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegelden.

De volgende 5 personen hebben zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Netwerk:

 rvtmaart2019   

Van links naar rechts:
De heer A.M.T. Beuker, gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Koggenland  

Mevrouw S.M.J. Botman, voormalig ondernemer.
Nevenfunctie:
* Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Noord-Holland.

De heer N. Muntjewerff, voorzitter, advocaat en vennoot, Schenkeveld Advocaten N.V.
Nevenfuncties:  
* Bestuurslid van de Stichting de Grashaven in Hoorn;
* Lid van de commissie van toezicht van de Penitentiaire Inrichting Zwaag.

Mevrouw C.E. Jonker, notaris en partner, Abma Schreurs Advocaten Notarissen.
Nevenfunctie:
* Lid van Kamer voor het Notariaat.

De heer C. P.C. de Brie, mede-eigenaar Bouvy de Brie Capital
Nevenfuncties:
* Vice-voorzitter raad van commissarissen Sportbedrijf Lelystad;
* Penningmeester Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum.