Ondertekening Convenant Gebiedsgericht werken

Maandag 02 februari 2015

Op dinsdag 27 januari hebben wethouders Nel Douw en Michiel Pijl en de manager gebiedsteams 1.Hoorn Jessica van der Bilt, namens gemeente Hoorn het convenant Gebiedsgericht werken 2015-2017 ondertekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de manier waarop de gemeente en de betrokken partners samenwerken binnen de teams van 1.Hoorn.
Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid en regie voor zorg en (opvoed-) ondersteuning bij de gemeente. Binnen gemeente Hoorn is er gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak onder de noemer 1.Hoorn. De teams van 1.Hoorn bestaan uit deskundigen die samenwerken op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

Deskundigheid
Binnen 1.Hoorn werken professionals van verschillende organisaties. In totaal werken ongeveer zeventig deskundigen samen vanuit verschillende terreinen zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. Deze samenwerking binnen 1.Hoorn is nu vastgelegd in het convenant. De volgende organisaties hebben daarom het convenant Gebiedsgericht werken 2015-2017 ondertekend: GGD Hollands Noorden, Lijn 5, MEE Noordwest-Holland, Parlan, Stichting de Praktijk, Samis, GGZ NHN Jeugd, Stichting Netwerk, WerkSaam Westfriesland, Stichting Netwerk, De Wering, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Omring: thuisbegeleiding en wijkverpleging.

Doel van het convenant
Met de ondertekening van dit convenant geven de betrokken partners aan zich gezamenlijk te willen inzetten voor de zorg en ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Hoorn. Convenantpartners spannen zich optimaal in om de zorg ook dicht bij de inwoner te brengen. En er wordt gezamenlijk gewerkt volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Als er verschillende problemen binnen een gezin spelen (bijvoorbeeld op gebied van opvoeding, school of inkomen), worden deze problemen niet apart aangepakt, maar als één samenhangend geheel. De professionals van 1.Hoorn werken hierbij ook nauw samen met diverse instellingen zoals het onderwijs, de huisarts, het ziekenhuis, de wijkagent en de diverse voorschoolse voorzieningen. Als er meer intensieve of gespecialiseerde zorg nodig is, dan wordt deze zorg ook geregeld. Gewoon waar het kan en speciaal als het moet.

convenant

Terug naar overzicht