Klachten

 

Stichting Netwerk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft naar tevreden klanten. Niettemin kan er sprake zijn van ongenoegen of ontevredenheid over Stichting Netwerk of over de gedragingen van één of meerdere medewerkers van Stichting Netwerk. Mocht dit zich voordoen dan vragen wij bij voorkeur dat de betrokkenen eerst de klacht onderling te bespreken.

 

Kan dit niet, of verloopt het gesprek niet naar tevredenheid, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende van de betreffende afdeling, dienst of locatie. Wij nemen een klacht serieus en zullen zoveel mogelijk proberen om tot een oplossing te komen. Hebben de gesprekken geen bevredigend resultaat, en is de klager van mening dat de klacht niet is opgelost, dan kan de formele klacht schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie. De klacht wordt voorzien van dagtekening, datum, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en een omschrijving van de klacht. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. U kunt de klacht mailen naar klachtencommissie@netwerkhoorn.nl.

Uw klacht wordt door de klachtencommissie conform het klachtenreglement van Stichting Netwerk behandeld.

Voor klachten met betrekking tot onze peuterspeelscholen klik hier.