Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Stichting Netwerk niet dat de inhoud van deze website up-to-date, volledig en juist is, virusvrij of vrij is van schrijffouten. Stichting Netwerk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Stichting Netwerk te kunnen raadplegen. Stichting Netwerk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de gebruiker van de website voor schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via deze website verkregen informatie.

Foto’s/afbeeldingen
Foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. Afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Stichting Netwerk foto’s en afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Wijzigen/beëindigen
Stichting Netwerk behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Stichting Netwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan. Stichting Netwerk behoudt zich eveneens het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken de website in zijn geheel te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het beëindigen van de website.

E-mail/formulieren
Stichting Netwerk garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten zoals aanmeldingsformulieren, inschrijvingsformulieren en contactformulieren tijdig worden ontvangen. Stichting Netwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze berichten.

Virussen
Hoewel Stichting Netwerk al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden kan Stichting Netwerk hiervoor geen garantie nemen en is dan ook in geen geval aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Hyperlinks
Deze website bevat mogelijke links naar websites die door ander partijen dan Stichting Netwerk worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Stichting Netwerk heeft geen zeggenschap over aan deze links gekoppelde websites en bestanden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten. Stichting Netwerk is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voorvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Kraken/hacken
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken/hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of op ander wijze te beïnvloeden.

Privacy
Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Stichting Netwerk. Stichting Netwerk behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan de website en de gegevens hierop uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken. Het is nimmer toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Onjuistheden
Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u dit te melden aan info@netwerkhoorn.nl